Aktualności i Ważne Wydarzenia


Grudzień
  Pan prof. dr hab. Michał Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji decyzją nr 580/E-177/CD/DFS-92/2004 powołał w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach "CENTRUM DOSKONAŁOŚCI "HortiTech"
Na prace koordynacyjne i organizacyjne naszego nowego Centrum Doskonałości Instytut otrzymał dotacje z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. więcej...
  Pani dr Lidia Sas-Paszt z Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych została nominowana przez Pana prof. dr hab. Michała Kleibera, Ministra Nauki i Informatyzacji na eksperta reprezentującego Polskę w Europejskiej Komisji Programowej "Zdrowa i Bezpieczna Żywność" ( należy podkreślić, że w tym priorytecie Komisji Europejskiej  z całej Polski zostały nominowane tylko dwie osoby). Pani dr Lidia Sas-Paszt od roku 2002 wielokrotnie uczestniczyła w ocenie projektów naukowo-badawczych składanych z Krajów Unijnych do Komisji Europejskiej w tym Priorytecie Tematycznym. więcej...
  W dniu 6 grudnia 2004 r Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Nowy Dwór Sp. z o.o. uzyskał CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI  ISO 9001:2001 w zakresie produkcji i sprzedaży ozdobnego materiału szkółkarskie. więcej...
  W dniu 14 grudnia w Oddziale Warszawskim SITO odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla wystawców Ogólnopolskiej Wystawy Lilii, która odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w lipcu 2004 roku. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa uzyskał dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie na najpiękniejsze stoisko oraz I miejsce dla odmiany 'Viva' w kategorii innych grup ogrodowych lilii. Na stoisku prezentowane było 21 odmian z kolekcji lilii ISK, objętej tematem "Gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych". Organizatorem stoiska był. dr. D. Sochacki, a autorka kompozycji kwiatowych D. Polkowska. więcej...
  Na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw Ekologicznych w Przysieku książka pt. "Poradnik sadowniczy starych odmian drzew owocowych", której współautorem jest mgr Grzegorz Hodun otrzymała nagrodę główną. więcej...

Październik
  Odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych z zakresu " Integrowana produkcja owoców, warzyw i płodów rolnych". Studia Podyplomowane organizowane są przez Centrum Doskonałości, pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przewodniczącym Rady Programowej jest prof. dr hab. Remigiusz Olszak; Kierownikiem Studiów - doc. dr hab. Ryszard Hołownicki; Sekretarzem - dr Andrzej Holewiński. Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie integrowanej produkcji. Przewiduje on 210 godzin zajęc rozłożonych na dziewięć trzytygodniowych zjazdów w okresie od października 2004 do czerwca 2005 r. Wykładowcami będą pracownicy naukowi Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz specjaliści z Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennistwa oraz zaproszeni eksperci z ośrodków naukowych z krajów europejskich. Absolwenci studiów, po przedłożeniu i obronie prac dyplomowych, uzyskają uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń dla producentów prowadzących produkcję integrowaną owoców, warzyw i płodów rolnych. więcej...
  Odbyła się w Warszawie konferencja międzynarodowa: "Environmentally Friendly Spray Application Techniques". Przewodniczącym Komitetu Honorowego był - prof. dr hab. Janusz Haman; Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego - dr Grzegorz Doruchowski; Przewodniczącym Komitetu Naukowego - doc. dr hab. Ryszard Hołownicki; Sekretarzem konferencji był - dr Paweł Konopacki. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników z 32 krajów świata, przede wszystkim  z Europy oraz z USA, Nowej Zelandii i Izraela, reprezentujących wiodące placówki naukowe oraz firmy działające w obszarze techniki ochrony upraw. Wygłoszono 40 referatów, w tym 6 przeglądowych referatów zamawianych oraz przedstawiono 20 posterów. więcej...
  Instytut otrzymał Złoty Medal XXVI Krajowej Wystawy Ogrodniczej za "hodowlę odmian roślin sadowniczych", oraz wyróżnienie za ekspozycję. Złoty Medal za aranżację ekspozycji otrzymał także Kwiaciarski Zakład Doświadczalny Nowy Dwór Spółka z o.o.. więcej...
  Prof. dr hab. Edward Żurawicz na ostatnim spotkaniu EUFRIN (European Fruit Research Institute Network) które odbyło się w Rydze został wybrany jednym z dwu zastępców przewodniczącego tej organizacji. Został także zobowiązany do zorganizowana w 2006 r. zjazdu EUFRIN w Polsce. więcej...

Wrzesień
  Pracownia Badania Skażeń i Pozostałości Pestycydów kierowana przez Pana dr Artura Miszczaka brała udział w międzynarodowych badaniach biegłości laboratoriów badających żywność w zakresie analizy pozostałości pestycydów.
Pracownia uzyskała najlepsze wyniki spośród 129 laboratoriów z 28 krajów uczestniczących w ramach projektu FAPAS i jest tym samym w pełni reprezentatywna dla laboratoriów o podobnym profilu, działających w Unii Europejskiej i na świecie. więcej...
  W Skierniewicach odbyła się XLIII Ogólnopolska Naukowa konferencja Sadownicza pt: “Doskonalenie metod produkcji owoców zgodnie z wymogami Unii Europejskiej”. Podczas konferencji wygłoszono 39 referatów i doniesień oraz przedstawiono 60 posterów. więcej...
  Odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat ospowatości śliw: "European Meeting`04 on Plum Pox". Konferencja była zorganizowana przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach pod patronatem Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób z 18 państw. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Tadeusz Malinowski. więcej...
  Pani dyrektor prof. dr hab. Danuta Goszczyńska otrzymała od Towarzystwa Przyjaciół Instytutu nagrodę oraz dyplom za efektywne promowanie Instytutu, dbanie o jego wizerunek oraz podnoszenie prestiżu naukowego ISK w Polsce i na świecie. Nagrodę od Towarzystwa Przyjaciół ISK otrzymał także dr Tadeusz Jakubowski za opracowanie i napisanie monografii “Uprawa moreli”.
więcej...
  Odbyło się posiedzenie Rady Centrum Zaawansowanych Technologii AgroTech. Rada uchwaliła aneks do Umowy o Ustanowieniu Konsorcjum, przedłużający jej trwanie na czas nieokreślony, oraz Statut CZT AgroTech i Regulamin Rady. Zebrani jednogłośnie wybrali Przewodniczącym Rady prof. dr hab. Lecha Michalczuka z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Zastępcą Przewodniczącego Rady wybrany został prof. dr hab. Jan Iciek z Politechniki Łódzkiej. Rada powołała też Zespół Zadaniowy ds. Projektów Badawczych, którego pierwsze robocze spotkanie odbyło się 17.09.2004 r. Rada Centrum przyjęła też do wiadomości informacje o powołaniu biura CZT AgroTech. Siedzibą biura jest Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Koordynator Centrum prof. dr hab. Danuta Goszczyńska na stanowisko Dyrektora biura mianowała Panią inż. Marię Kruszewską. więcej...
  Dr Małgorzata Korbin, wraz z zespołem wygrała konkurs na zamówienie publiczne na wykonanie usługi doradczej badań nad "Wczesną identyfikacją potencjału odpornościowego roślin sadowniczych na patogeny kwarantannowe, na podstawie oceny ich tożsamości genetycznej najnowszymi metodami molekularnymi". więcej...
  Dr Agnieszka Marasek została laureatką Nagrody I stopnia Kapituły Krajowej Nagrody Naukowej z zakresu Genetyki Roślin im Stefana Barbackiego za “Określenie i wykorzystanie markerów chromosomowych do identyfikacji mieszańców oddalonych w rodzaju Lilium”. więcej...
  Doc. dr hab. Barbara Łabanowska, prof. dr dab. Gabriel Łabanowski oraz prof. dr hab. Remigiusz Olszak otrzymali Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w uznaniu wkładu pracy w rozwój tego Towarzystwa. więcej...

Sierpień
  Odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt: “Improvement and Unification of Plant Disease Diagnostics”. W warsztatach wzięło udział po nad 100 osób z 16 krajów. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, a sekretarzem dr Joanna Puławska. więcej...
  W ramach działalności Centrum Doskonałości (PomoCentre) odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Naukowe pt: “Protection of Genetic Resources of Pomological Plants and Selection of Genitors with Traits Valuable for Sustainable Fruit Production”. W warsztatach wzięło udział ponad 70 naukowców reprezentujących 20 krajów. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego była dr Elżbieta Rozpara, a sekretarzem dr Mirosław Sitarek więcej...
 

W grójeckich sadach odbył się pierwszy na świecie kombajnowy zbiór wiśni przy użyciu prototypu maszyny opracowanej w Zakładzie Mechanizacji ISK, a wykonanej przez “Firmę Weremczuk” z Lublina. Kombajn jest efektem ponad 10-letnich prac badawczych, w których znaczący wkład poza doc. Ryszardem Hołownickim i dr Pawłem Wawrzyńczakiem mają również: prof. Zdzisław Cianciara i mgr Jan Krzewiński. Równolegle do prac konstrukcyjnych zespół pod kierunkiem prof. Augustyna Miki opracował formę sadu wiśniowego pozwalającego na zbiór tego rodzaju kombajnem.

więcej...
  Projekt Centrum Zaawansowanych Technologii "AgroTech", przygotowany przez zespół pracowników ISK we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytutem Warzywnictwa w Skierniewicach, Kujawską Fabryką Maszyn Rolniczych, Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex" i "Alpex", został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Informatyzacji. W ocenie ekspertów KBN projekt ten zajął czwarte miejsce w konkursie, po projekcie przygotowanym przez Uniwersytet Jagielloński, a przed projektem Politechniki Łódzkiej. więcej...
  Prof. dr hab. Lech Michalczuk i dr Lidia Sas-Paszt zostali powołani przez Komisję Europejską do oceny projektów w 6 Programie Ramowym.
więcej...
  Decyzją Ministra Rolnictwa Oddział Pszczelnictwa uzyskał dotację na wykonanie zadania "Opracowanie technologii pozyskiwania miodu metodami ekologicznymi" więcej...

Lipiec
  Prof. dr hab. Leszek Orlikowski oraz prof. dr hab. Lech Michalczuk zostali nominowani przez Ministra Nauki i Informacji prof. dr hab. M. Kleibera jako eksperci w pilotażowym projekcie Foresight w polu badawczym Zdrowie i Życie. więcej...
  Odbyło się w Instytucie spotkanie komisarza UE Christiana Petermana z kadrą kierowniczą ISK. Tematem spotkania była “Jakość i bezpieczeństwo żywności”. Tego samego dnia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa zorganizowały Seminarium pt.: “Współpraca producentów i przetwórców owoców warunkiem sukcesów na wspólnym rynku Unijnym”. więcej...

Czerwiec
  Dr K. Zmarlicki został koordynatorem ze strony polskiej, w projekcie 6 Programu Ramowego UE "Rozwijanie przedsiębiorczości farmerów". więcej...
  Zakład Mechanizacji ISK, pod kierunkiem doc. dr hab. R. Hołownickiego, został nominowany do nagrody Innovation Prize 2004 na targach w Stuttgarcie, za opracowanie systemu automatycznej zmiany rozpylaczy w zależności od prędkości wiatru. więcej...
  Polska Sieć Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN przyznała dofinansowanie dla dwóch osób z Zakładu Biotechnologii Roślin Ozdobnych ISK na staż naukowy krajowy i pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji zagranicznej. więcej...
  Prof. dr hab. Witold Płocharski został członkiem Zarządu Europejskiego Systemu Kontroli Jakości - Member of the Board of Directors of the European Quality Control System for Juices and Nectars from Fruits and Vegetables, EEIG. więcej...

Maj
  Instytut uzyskał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego w kategorii "Wynalazek" dla zespołów badawczych z trzech Instytutów: ISK w Skierniewicach, Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, za opracowanie preparatu do ochrony roślin przed chorobami. W badaniach tych, ze strony ISK, brali udział prof. dr hab. Leszek Orlikowski, dr hab. Adam Wojdyła i dr hab. Czesław Skrzypczak.
więcej...
  Instytut uzyskał wyróżnienie Wojewody Łódzkiego w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego dla zespołu naukowców z Zakładu Mechanizacji ISK, pod kierownictwem doc. dr hab. R. Hołownickiego, za skonstruowanie sadowniczego opryskiwacza tunelowego z cyrkulacją cieczy roboczej więcej...
  Pracownia Badań Skażeń i Pozostałości Pestycydów, kierowana przez dr A. Miszczaka uzyskała wsparcie finansowe na realizację projektu dotyczącego rolnictwa ekologicznego oraz dodatkowo na przeprowadzenie analiz pozostałości środków chemicznych w płodach rolnych. więcej...
  Instytut uzyskał dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji za sukces projektu Centrum Zaawansowanych Technologii AgroTech, koordynowanego przez Panią Dyrektor ISK - prof. dr hab. D. Goszczyńską.

więcej...
  Dr Paweł Konopacki został członkiem Komitetu Naukowego (jako jedyny z krajów Europy Środkowo-Wschodniej) konferencji "Model-IT 2005" na temat "Applications of Modelling as an Innovative Technology in the Agri-Food Chain", która odbędzie się od 29 maja do 2 czerwca 2005r. w Leuven, Belgia). więcej...

Kwiecień
  Prof. dr hab. L. Orlikowski został powołany do Sekcji Nauk Leśnych i Drzewnych Zespołu P06. więcej...
  Doc. dr hab. R. Hołownicki został powołany na stanowisko Prezesa Karpackiej Fundacji Zielonej Technologii utworzonej przez Wojewodę Małopolskiego, Sadowniczy Zakład Doświadczalny ISK w Brzeznej, Powiat Małopolski i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego.
więcej...
  Komisja Europejska na podstawie oceny niezależnych ekspertów skierowała projekt pt.: Wspieranie udziału Europy Centralnej w sektorze Rolnictwo-Żywność w ramach 6 Programu Ramowego do sfinansowania na lata 2004-2006. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa jest partnerem naukowym tegoż projektu. Koordynatorem jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w osobie prof. Wojciecha Nowackiego. Ze strony ISK koordynatorem jest mgr Lucyna Zielińska. Partnerami projektu jest osiem instytucji naukowych z Węgier, Estonii, Łotwy, Słowacji, Holandii i Polski. Projekt będzie wsparciem finansowym dla instytucji naukowych, uczestniczących w programie Zdrowa i Bezpieczna Żywność w ramach 6 PR Komisji Europejskiej. więcej...
  Stoisko ISK na Międzynarodowych Targach Ogrodniczych w Broniszach zostało nagrodzone Pucharem i Dyplomem Prezesa SITO za kolekcję jabłek więcej...
  Prof. dr hab. Witold Płocharski został wybrany jednym z dwóch wiceprezesów Krajowej Unii Producentów Soków jak również przewodniczącym Zespołu Kontrolnego, Dobrowolnego Systemu Kontroli, przy Krajowej Unii Producentów Soków. więcej...

Marzec
  Odbyło się zebranie partnerów inicjujące projekt CRAFT "Ensuring the quality innovative crop growth inputs derived from biological raw materials (biological food for plants - BFPs)". Koordynatorem europejskim tego projektu oraz koordynatorem zespołu polskiego jest prof. dr hab. Edward Żurawicz. więcej...

Luty
  Z okazji jubileuszu Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych dr hab. Waldemar Treder został odznaczony medalem pamiątkowym "IMUZ 1953-2003". więcej...

Styczeń
  Odbyło się w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa uroczyste seminarium dla uczczenia 90. rocznicy urodzin prof. dr Szczepana A. Pieniążka, założyciela i wieloletniego Dyrektora Instytutu. W seminarium wzięli liczny udział przedstawiciele uczelni rolniczych, organizacji sadowniczych, władze lokalne oraz obecni i byli pracownicy ISK. Prof. dr S. A. Pieniążek nie przybył na uroczystość ze względu na stan zdrowia. więcej...

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004