Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach została powołana w roku 1951, jako organ opiniodawczy i doradczy w zakresie zagadnień naukowo-badawczych, upowszechnieniowych i organizacyjnych Instytutu.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Naukowej był prof. dr hab. Stanisław Zaliwski (1951-1963), następnie funkcję tę pełnili: prof. dr hab. Aleksander Rejman (1963-1984), prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz (1985-1991), prof. dr hab. Jan R. Starck (1991-1995), prof. dr hab. Janusz Lipecki (1995-1999), prof. dr hab. Marian Saniewski (1999-2003). Od 2003 roku funkcję tę pełni prof. dr hab. Kazimierz Tomala.

Rada Naukowa od 1975 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, a od 1976 roku do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych oraz wnioskowania o nadawanie tytułu naukowego profesora.

Po otrzymaniu uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych do 2003 roku Rada Naukowa ISK nadała 97 osobom stopień naukowy doktora, 38 osobom stopień doktora habilitowanego, a 18 samodzielnych pracowników naukowych uzyskało tytuł naukowy profesora.

W okresie 55-letniej działalności Instytutu stopień naukowy doktora uzyskało 214 pracowników, stopień doktora habilitowanego 71 pracowników, a 45 pracowników tytuł naukowy profesora.

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (pdf)