Wspomnienia

Wspomnienia po śmierci Prof. dr  Szczepana Aleksandra Pieniążka
Założyciela i Wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Mam świadomość, że w sierpniu i we wrześniu bieżącego roku wszystkie czasopisma ogrodnicze zamieszczą wiele artykułów - wspomnień - na temat zmarłego 1 lipca 2008r. światowej sławy uczonego, budowniczego nowoczesnego sadownictwa w naszym kraju - Profesora S. A. Pieniążka.

Swoimi wspomnieniami chciałbym, reprezentując grono 13 byłych Dyrektorów Zakładów Doświadczalnych Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, zwrócić uwagę na niektóre aspekty współpracy Pana Profesora z Zakładami Doświadczalnymi.

  1. Pan Profesor S. A Pieniążek troszczył się o rangę Zakładów Doświadczalnych Instytutu, które powstały w różnych regionach kraju, co miało pomóc w skutecznym upowszechnianiu i wdrażaniu nowoczesnego sadownictwa, a także kwiaciarstwa.
  2. Zmarły ciągle podkreślał, że bez Zakładów Doświadczalnych  ISK,  nawet największe osiągnięcia utytułowanych pracowników naukowych w Centrali w Skierniewicach ciężko byłoby wdrożyć i upowszechnić dla dobra rolnictwa i ogrodnictwa w naszym kraju. Mając na uwadze powyższe, Pan Profesor, tworząc Zakłady Terenowe wymagał, ażeby one obok doświadczeń, prac związanych z upowszechnieniem i wdrażaniem wiedzy sadowniczej - posiadały obiekty produkcyjne, gdzie można rolnikom, ogrodnikom pokazać, jak skutkuje wdrażanie nowych, opartych o badania naukowe technologii - w produkcji owoców. Ponieważ w Zakładach Doświadczalnych nowoczesną produkcję  sadowniczą organizowano na dużych areałach - rolnicy, ogrodnicy naszego kraju - słynącego z rozdrobnionego rolnictwa, mogli się przekonywać, że nowe technologie w tym mechanizacje upraw sadowniczych można wprowadzać na większych areałach. Właśnie dlatego w województwach o największym rozdrobnieniu rolnictwa (podkarpackie, małopolskie) upowszechnialiśmy blokowanie upraw sadowniczych.
  3. Pan Profesor Pieniążek dyrektorów Zakładów Doświadczalnych traktował na równi z utytułowanymi naukowo kierownikami Działów Centrali Instytutu w Skierniewicach. Oczywiście, nie było to zbyt przychylnie traktowane przez pracowników naukowych Centrali Instytutu w Skierniewicach, którzy woleliby sobie porządzić również w Terenowych Zakładach. Powyższe podejście Pana Profesora miało zdecydowany wpływ na kierunki prac badawczych w terenowych Zakładach Doświadczalnych, a także na ukierunkowanie w pracach wdrożeniowych i upowszechnieniowych.
  4. Pan Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa - zmarły nasz Szef, troszczył się o edukację zagraniczną pracowników naukowych (stypendia, staże i praktyki zagraniczne). Trzeba pokreślić, że i w tym przypadku dyrektorzy, pracownicy naukowi Zakładów Doświadczalnych byli na równi traktowani tak, jak ich koledzy z Centrali tj. Instytutu w Skierniewicach. Podkreślić chciałbym i to, że Pan Profesor zachęcał dyrektorów Zakładów Doświadczalnych, ażeby typować na staże i praktyki młodych ogrodników, sadowników, rolników pracujących w Spółdzielczości Ogrodniczej, w Spółdzielczości Rolniczej, w Ogrodniczych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a także w Spółdzielniach Produkcyjnych. Realizując powyższe, Zakłady Doświadczalne w ten sposób zyskiwały dla siebie współpracowników bardzo potrzebnych do wdrażania i upowszechniania nowoczesnych metod w produkcji sadowniczej.
  5. Pan Profesor Pieniążek troszczył się o podnoszenie dorobku naukowego w Zakładach Doświadczalnych - mobilizując i umożliwiając zdobywanie stopni naukowych. Jako przykład chciałbym podać, że w Albigowej na ogólną liczbę 12 pracowników naukowych 50% z nich obroniło doktoraty.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć przykład, jak Pan Profesor troszczył się o szkolenia z zakresu nowoczesnego sadownictwa, które prowadzone były przez pracowników naukowych w Zakładach lub w terenie:

W jednym z Zakładów Doświadczalnych zdarzyło się tak, że na spotkanie szkoleniowe z Sadownikami miał pojechać asystent z wykładem. Był to okres zimowy. W przeddzień, gdzie miało odbyć się spotkanie spadł śnieg, a nawet były dość liczne zaspy śniegu na drogach. We wsi, gdzie miało odbyć się szkolenie, zebrało się ok. 200 sadowników. Sadownicy długo czekali na wykładowcę, ale asystent działu naukowego - wykładowca, nie dojechał. O powyższym dowiedział się Profesor Pieniążek. Już za kilka dni wezwany został Dyrektor Zakładu Doświadczalnego - celem wyjaśnienia sprawy. Pan Profesor dowiedział się, że pracownik nie pojechał na wykład, bo spadł w przeddzień śnieg. No to Pan Profesor - Jak to, to 200 sadowników mimo śniegu mogło dotrzeć na miejsce spotkania, a wykładowca nie mógł.- Profesor przekonał Dyrektora Zakładu Doświadczalnego, że pracownik ten nie powinien już reprezentować Zakładu Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Zdarzenie to miało miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Powyższe jest wymowne - jak Pan Profesor szanował sadowników, jak troszczył się o współpracę z nimi. Pan Profesor upatrywał w tym szanse na szybsze przekształcenie naszego sadownictwa w nowoczesne, na wywindowanie naszego kraju na czołowe miejsce w produkcji sadowniczej wśród krajów Europy i świata.

Powyższe jest żywym pomnikiem dla zmarłego Profesora. Wierzę, że Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach będzie nosił imię Pana Profesora Pieniążka. Wierzę także, że Dyrekcja Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w najbliższym czasie zorganizuje sesje naukową poświęconą osiągnięciom zmarłego wybitnego naukowca, wieloletniego Dyrektora Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, a także szefa Katedry Sadownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa w Warszawie.

Dr inż. Józef Kleparski
Były pracownik naukowy
Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Założyciel i niespełna 30-letni dyrektor
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Albigowej