ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, ZASOBÓW GENOWYCH I SZKÓŁKARSTWA

Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18
fax: (046) 833-32-28, e-mail: zozgis@insad.pl
Kierownik: dr Elżbieta Rozpara
tel.: (046) 834-54-37, e-mail: Elzbieta.Rozpara@insad.pl

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Zygmunt S. Grzyb
dr Elżbieta Rozpara
dr Dorota Kruczyńska
dr Anna Lisek
dr Mirosław Sitarek
mgr Paweł Bielicki
mgr Witold Danelski

mgr Justyna Drzewic
mgr Agnieszka Głowacka
mgr Tomasz Golis
mgr Grzegorz Hodun
mgr Małgorzata Hodun
mgr Bohdan Koziński
mgr Justyna Wójcik

 
Dr Elżbieta Rozpara

Zakres prowadzonych badań:

  1. badania nad poprawą jakości owoców oraz
   zwiększaniem produktywności upraw sadowniczych przez wdrożenie do praktyki nowych odmian, podkładek i wstawek skarlających;
  2. doskonalenie technologii rozmnażania roślin sadowniczych;
  3. introdukcja nowych gatunków sadowniczych, np: śliwy japońskiej, gruszy azjatyckiej, jagody kamczackiej, żurawiny, bzu czarnego, derenia jadalnego, rokitnika i innych;
  1. dobór odmian i podkładek drzew owocowych do uprawy ekologicznej;
  2. optymalizacja metod pielęgnacji roślin i utrzymywania gleby w sadzie ekologicznym.
  1. określanie wartości gospodarczej odmian roślin sadowniczych (WGO);
  2. ocena odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT).

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wyselekcjonowanie i wpisanie do Krajowego Rejestru następujących odmian:
  śliwa – ‘Promis’, ‘Tolar’ i ‘Nectavit’; 
  czereśnia – ‘Pola’;
  porzeczka czarna – ‘Bona’ i ‘Ceres’.
 • Wyselekcjonowanie i wpisanie do Krajowego Rejestru następujących podkładek i wstawek:
  dla gruszy – ‘Belia’, ‘Doria’ i ‘Elia’;
  dla wiśni –  ‘Popiel’ i ‘Piast’;
  dla śliwy – siewka ‘Węgierki Wangenheima’, ‘Agata’, ‘Alina’, ‘Amelia,’ ‘Anna’; 
   wstawki skarlającej dla czereśni o nazwie ‘Frutana’.
 • Wprowadzenie do uprawy kilkudziesięciu nowych odmian różnych gatunków sadowniczych charakteryzujących się wysoką jakością owoców i zmniejszoną podatnością na choroby.
 • Unowocześnienie uprawy czereśni przez wdrożenie do praktyki nowych, wielkoowocowych odmian oraz karłowych podkładek i wstawek.
 • Wdrożenie do uprawy nowej technologii formowania koron czereśni.
 • Zintensyfikowanie sadów śliwowych przez wpisanie do Krajowego Rejestru Odmian kilkunastu wielkoowocowych odmian i słabo rosnących podkładek.
 • Ustalenie stosunków zapylania dla wielu odmian różnych gatunków drzew owocowych.
 • Upowszechnienie wyników badań nad zgodnością fizjologiczną odmian i podkładek czereśni i gruszy.
 • Opracowanie i upowszechnienie metody produkcji dwuletnich drzewek jabłoni z jednoroczną koronką.
 • Opracowanie i wdrożenie do praktyki technologii produkcji podkładek wegetatywnych w mateczniku z wykorzystaniem trocin.
 • Wyselekcjonowanie i wpisanie do Krajowego Rejestru następujących odmian:śliwa – ‘Promis’, ‘Tolar’ i ‘Nectavit’; czereśnia – ‘Pola’;porzeczka czarna – ‘Bona’ i ‘Ceres’.

Programy w których bezpośrednio uczestniczy ZOZGiS

Odmiany jabłoni i grusz do produkcji ekologicznej.
Partner zagraniczny:
Instytut Rolnictwa, Lubliana, Słowenia
Kierownik tematu: dr Dorota Kruczyńska
Okres współpracy: 2006 - 2007

ISAFRUIT
Poprawa atrakcyjności i wartości odżywczej przetworzonych owoców

(koordynator prof. Witold Płocharski, Polska) - dr E. Rozpara

Genetyka jakości owoców i wprowadzenie do produkcji lepszych odmian
(koordynator dr Yves Laspinasse, Francja) -  dr D. Kruczyńska